Content
design: www.akalnik.eu
Posłuchaj fragmentu

Regulamin Portalu Narodziny Mamy

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin zawiera zasady działania witryny www.narodziny-mamy.com (w dalszej części regulaminu stosuje się skrót NM).
 2. Za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem www.narodziny-mamy.com Użytkownik może uzyskać informacje jak nabyć oferowane i publikowane na niej produkty, zgodnie z ich przeznaczeniem i z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminem

II. Użytkownicy

 1. Przy rejestracji Użytkownik świadomie przekazuje swoje dane osobowe, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez NM, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 2. Dla celów świadczenia Usług w ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane Użytkowników takie jak Imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie uzupełnić, zmienić lub usunąć swoje dane, jak również żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Usługodawcę innych swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Usługodawca pozostaje uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa.

III. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Jakakolwiek odsprzedaż, wymiana lub inna forma rozpowszechniania naszych produkcji (m.in. udostępnianie w Internecie) jest PRAWNIE ZABRONIONA!!!
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa (w szczególności Prawa Autorskiego) i postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zabrania sie słuchania audio podczas prowadzenia pojazdów.

IV. Odpowiedzialność Usługowdawcy

 1. NM ma prawo do przerw lub zakłóceń w realizowaniu usług, a także w udostępnianiu serwisu www.narodziny-mamy.com , jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania, jak również przyczynami niezależnymi od NM (działania lub zaniechania osób trzecich, na które NM nie ma wpływu)
 2. NM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
 3. NM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie to obejmuje także odpowiedzialność4. z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.
 4. NM zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 5. NM ma na celu relaks i pozytywne nastawienie do porodu. Nie gwarantuje natomiast bezproblemowego porodu
 6. NM zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania ich na stronie www.narodziny-mamy.com
 7. Wyłącznym źródłem zobowiązań NM jest niniejszy Regulamin. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla NM.
 8. Prawa autorskie do danego utworu posiadają autorzy NM